Khoản vay tín chấp của Shinhan Finance


<p style=”text-align: center;”><strong>Khoản vay t&iacute;n chấp của Shinhan Finance – gấp 12 lần thu nhập đi vay, với l&atilde;i suất bắt đầu từ 18% / năm</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Vay t&iacute;n chấp ti&ecirc;u d&ugrave;ng của Shinhan Finance tức của <a href=”https://band.us/band/85277972/post/2″><strong>prudential vay tieu dung</strong></a> cũ l&agrave; h&igrave;nh thức vay t&iacute;n chấp, kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần chứng minh thu nhập cơ bản l&agrave; c&oacute; thể vay từ 1-100 triệu đồng. Thời gian thẩm định v&agrave; thanh to&aacute;n nhanh ch&oacute;ng chỉ 2-3 ng&agrave;y l&agrave;m việc, l&atilde;i suất vay ưu đ&atilde;i chỉ 18% / năm.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Vay t&iacute;n chấp ti&ecirc;u d&ugrave;ng từ c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng hay c&aacute;c c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh ch&iacute;nh thống l&agrave; lựa chọn h&agrave;ng đầu cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu vay vốn để thực hiện c&aacute;c kế hoạch trong cuộc sống.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Thấu hiểu những vướng mắc v&agrave; băn khoăn của nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng về vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng, chương tr&igrave;nh cho vay t&iacute;n chấp của Shinhan Finance c&oacute; nhiều ưu điểm hấp dẫn về l&atilde;i suất, thời gian thanh to&aacute;n nhanh ch&oacute;ng, linh hoạt, v.v. Người vay chỉ cần đăng k&yacute; trực tuyến qua v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản, kh&ocirc;ng cần thế chấp rườm r&agrave; l&agrave; c&oacute; ngay khoản vay l&ecirc;n đến 500 triệu.</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Shinhan Finance l&agrave; loại h&igrave;nh c&ocirc;ng ty n&agrave;o?</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>C&ocirc;ng ty T&agrave;i ch&iacute;nh Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) l&agrave; C&ocirc;ng ty Thẻ T&iacute;n dụng Shinhan (H&agrave;n Quốc) – C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u d&ugrave;ng 100% vốn nước ngo&agrave;i (tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty con của C&ocirc;ng ty Cổ phần T&agrave;i ch&iacute;nh Prudential Việt Nam, c&aacute;c khoản <a href=”https://dribbble.com/vaytieudungprudential”><strong>vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng prudential</strong></a> hiện nay chuyển th&agrave;nh Shinhan Finance (tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty T&agrave;i ch&iacute;nh Prudential Việt Nam)).</p>

<p style=”text-align: justify;”>Shinhan Finance ch&iacute;nh thức hoạt động từ năm 2019. Dựa tr&ecirc;n sự kết hợp vững chắc giữa nền tảng c&ocirc;ng nghệ của Shinhan Card v&agrave; c&aacute;c sản phẩm t&agrave;i ch&iacute;nh ưu việt, v&agrave; hơn 10 năm kinh nghiệm ph&aacute;t triển thị trường cho vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng của Prudential Financial, Shinhan Vietnam Finance l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh minh bạch v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng nhất. C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u d&ugrave;ng uy t&iacute;n hiện nay.</p>

<p style=”text-align: center;”><img src=”https://i.imgur.com/xK3xMZw.jpeg” alt=”” width=”650″ height=”319″ /></p>

<p style=”text-align: center;”><em>Vay t&iacute;n chấp Shinhan Finance</em></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Ưu điểm của khoản vay t&iacute;n chấp Shinhan Finance</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Vay t&iacute;n chấp Shinhan Finance l&agrave; h&igrave;nh thức vay t&iacute;n chấp theo lương được Shinhan Finance triển khai tại thị trường Việt Nam d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng đang l&agrave;m việc trong doanh nghiệp hoặc kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thu nhập từ kinh doanh c&aacute; nh&acirc;n.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Khi vay, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng cần thế chấp, chỉ cần cung cấp chứng từ chứng minh thu nhập chuyển nhượng trong 3 th&aacute;ng gần nhất.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Ưu điểm của h&igrave;nh thức vay n&agrave;y l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần chứng minh thu nhập cơ bản kh&ocirc;ng cần thế chấp t&agrave;i sản l&agrave; c&oacute; thể vay từ 1 đến 100 triệu đồng.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Ngo&agrave;i ra, thời gian thẩm định hồ sơ v&agrave; cho vay chỉ diễn ra trong khoảng 48h, theo quy định của cả nước, l&atilde;i suất thấp nhất thị trường chỉ 18% / năm. Shinhan Finace cũng cần một ứng dụng đơn giản v&agrave; c&oacute; tốc độ xử l&yacute; nhanh hơn c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường Việt Nam hiện nay.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Ngo&agrave;i ra, kh&aacute;ch h&agrave;ng vay t&iacute;n chấp Shinhan ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;. Dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; chu đ&aacute;o.</p>

<p style=”text-align: justify;”>Đặc biệt nếu bạn l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ của Shinhan sẽ được hưởng mức l&atilde;i suất thấp hơn thị trường. &Aacute;p dụng cho c&aacute;c đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng sau:</p>

<p style=”text-align: justify;”>Kh&aacute;ch h&agrave;ng vay t&iacute;n chấp từ Ng&acirc;n h&agrave;ng Shinhan hoặc kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; sử dụng Thẻ t&iacute;n dụng ANZ hoặc Thẻ t&iacute;n dụng Ng&acirc;n h&agrave;ng Shinhan tr&ecirc;n 1 năm<br />Kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận lương qua t&agrave;i khoản Ng&acirc;n h&agrave;ng Shinhan<br />Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; t&agrave;i khoản tại ng&acirc;n h&agrave;ng ANZ</p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Điều kiện Khoản vay Ti&ecirc;u d&ugrave;ng của Shinhan</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>Để trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng của Khoản vay Ti&ecirc;u d&ugrave;ng T&agrave;i ch&iacute;nh Shinhan, bạn phải đ&aacute;p ứng một trong c&aacute;c điều kiện sau:</p>

<p style=”text-align: justify;”>Thu nhập tối thiểu 4 triệu đồng / th&aacute;ng.<br />Độ tuổi: kh&aacute;ch h&agrave;ng đi l&agrave;m (nữ 21-55 tuổi, nam 21-58 tuổi), kh&aacute;ch h&agrave;ng tự doanh (21-65 tuổi)<br />Khu vực sinh sống: TP HCM, H&agrave; Nội, Đ&agrave; Nẵng, Hing An, Đ&agrave; Nẵng, B&igrave;nh Dương, Hải Dương, Bắc Ninh v&agrave; Đồng Nai, Long An, B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u, Quảng Nam, Vĩnh Phước, một phần Kh&aacute;nh H&ograve;a , Quảng Ng&atilde;i, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, B&igrave;nh Định, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Bắc Giang, Thanh H&oacute;a, Nam Định, H&agrave; Nam, Th&aacute;i B&igrave;nh, Ph&uacute; Thọ, Huế.<br />Đặc biệt, lịch sử t&iacute;n dụng của bạn kh&ocirc;ng c&oacute; nợ xấu ở bất kỳ c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh hay ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;o</p>

<p style=”text-align: justify;”>Xem th&ecirc;m: <strong><a href=”http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5530″>vay t&iacute;n chấp doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ</a></strong></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>Thủ tục vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng t&iacute;n chấp Shinhan Bank</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”><strong>C&aacute;c giấy tờ cần thiết để l&agrave;m hồ sơ vay:</strong></p>

<p style=”text-align: justify;”>CMND / Hộ chiếu hợp lệ<br />Giấy ph&eacute;p cư tr&uacute; vĩnh viễn / giấy ph&eacute;p tạm tr&uacute; / KT3 / giấy ph&eacute;p tạm tr&uacute;<br />Chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động, sao k&ecirc; lương 3 th&aacute;ng gần nhất<br />Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu t&agrave;i sản hoặc c&aacute;c giấy tờ hợp lệ li&ecirc;n quan<br />Hạn mức v&agrave; l&atilde;i suất vay t&iacute;n chấp của Shinhan Finance l&agrave; bao nhi&ecirc;u?<br />Thu nhập gấp 12 lần khoản vay, l&ecirc;n đến 500 triệu đồng<br />Thời gian vay l&ecirc;n đến 12 – 60 th&aacute;ng<br />L&atilde;i suất cạnh tranh: 18% -38% / năm theo dư nợ giảm dần<br />V&iacute; dụ: bạn vay 30 triệu đồng trong 12 th&aacute;ng, l&atilde;i suất tối thiểu l&agrave; 18% / năm, trả gốc v&agrave; l&atilde;i h&agrave;ng th&aacute;ng l&agrave; 2.743.750 đồng, v&agrave; l&atilde;i suất l&agrave; 450.000 đồng / th&aacute;ng.</p>

Looking for a Similar Assignment? Get Expert Help at an Amazing Discount!